MENY CLOSE

Hur fungerar socialtjänsten?

Att bli familjehem innebär att man också får kontakt med socialtjänsten. Socialtjänsten är en myndighet som har ansvar för invånarna i kommunen. De hjälper till exempel personer som saknar inkomst, personer i missbruk och barn som inte har det bra hemma.

Vem gör vad?

I familjehemsvård är det en barnsekreterare från socialtjänsten som har ansvar för det placerade barnet, och en familjehemssekreterare som har ansvar för familjehemmet och de biologiska syskonen/barnen. Men det kan se olika ut i olika kommuner.

Barnsekreteraren och familjehemssekreteraren samarbetar, och måste ha uppföljningsmöten minst var sjätte månad för att fatta beslut om det placerade barnet ska bo kvar eller om det kan flytta hem eller någon annanstans. Man vill helst inte flytta barn många gånger utan planerar långsiktigt för barnets bästa. Många barn bor hela sin uppväxt i samma familjehem och blir en självklar familjemedlem.

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av unga (LVU)

LVU och SoL är två olika lagar som används i olika situationer. SoL används när familjer eller personer vill ta emot hjälp och LVU används när personer inte vill ta emot hjälp. Då kan socialtjänsten låta en domstol som kallas förvaltningsrätten bestämma om personen ändå måste ta emot hjälp. I så fall sker det med tvång enligt LVU. Familjehemsplaceringen är densamma oavsett om det sker via Sol eller LVU.

Det som sker på socialtjänsten lyder under sekretess. Det betyder att de som jobbar med ärendet inte får berätta om det för någon utomstående. Som familjehem har man egentligen inte sekretess, men man måste vara försiktig med barnets integritet och prata varsamt och respektfullt om barnets situation. Det är viktigt att man pratar med sina föräldrar och familjehemssekreterare om vad man kan berätta om barnet och uppdraget bland kompisar eller i skolan.

Det placerade barnets kontakt med sina biologiska föräldrar

Det är viktigt att barnet får ha kontakt med sina biologiska föräldrar och syskon när det bor i ett familjehem, om det går. Det finns tillfällen då det inte går, eller är för svårt. Barnsekreteraren är den som har kontakt med de biologiska föräldrarna och är ansvarig för umgängen, som man kallar de möten eller träffar barnet har med sina föräldrar. Ibland kan man behöva stöd vid dessa träffar, då finns det en eller flera umgänges-stödjare på plats som hjälper både barnet och föräldrarna, så att det blir bra träffar.

I familjehemsvård brukar man prata om ”Det tredelade föräldraskapet”. Det innebär att det inte är som i vanliga familjer att bara föräldrarna bestämmer över barnet, utan att även familjehemsföräldrarna och socialtjänsten bestämmer över barnet, fast om lite olika saker. Ibland kan de olika parterna ha olika åsikter om vad som är det bästa för barnet.

Din kontakt

Familjehemssekreteraren utreder familjen och följer sedan upp, handleder och ser till att det fungerar för dig och din familj. Familjehemssekreteraren bör träffa de biologiska barnen, alltså dig, regelbundet.

Ditt placerade syskons kontakt

Barnsekereteraren träffar det placerade barnet regelbundet och samarbetar med Familjehemssekreteraren.

Mer om socialtjänsten

I den här filmen går vi igenom hur det fungerar på socialtjänsten.